Tổng Giám đốc Land Rover Việt Nam và tham vọng thiết lập biểu tượng xa xỉ mới tại Việt Nam