The Modern Collectible Issue: Minh Nhựa – Ngồi xuống trò chuyện về Mc Laren Elva, sau “Người sưu tầm cảm xúc”