The Lux Collective và Đông Nam Á: Hành trình xa xỉ đầu tiên