Omega: “Người canh giữ thời gian” chính thức của Olympic Paris 2024