“Mộng Viễn Đông” – Người trời Tây cập bến mơ nơi xứ Ta