LVMH Watch Week 2023 (Day 2): Vị thế và tầm ảnh hưởng của Hublot