LUXUO Point: Tại sao việc LVMH mua lại Cartier là bất khả thi?