JRL Việt Nam hiện thực hoá chiến lược “Modern Luxury” tại Hà Nội