Hyun Bin và George Clooney: Hiện thân xuất sắc của Omega