Hermès Cape Cod Chaîne d’ancre: Giao thoa nghệ thuật và thời gian