Gucci High-End tại Việt Nam: Một điểm sáng của sự kiện xa xỉ Việt