Giới siêu giàu khi tìm mua “Ngôi nhà thứ hai” ở Việt Nam