Bất động sản kề sông, cận thủy thu hút giới đầu tư