Viva Land: “Ông lớn” mới trong bất động sản hàng hiệu