Trụ sở LVMH bị xâm phạm – Ngành xa xỉ (và LVMH) dễ bị tổn thương đến đâu?