Tranh lụa Lê Phổ đạt kỷ lục phiên đấu mới tại Sotheby’s