Thị trường biến động, tại sao đồng hồ xa xỉ vẫn là khoản đầu tư xứng đáng?