Louis Vuitton tri ân nghệ thuật chế tác truyền thống qua bộ ba thiết kế Escale Cabinet of Wonders mới