Benetti B.Now khởi động năm mới sớm quá nhanh, quá nguy hiểm