Asiamarine bàn giao du thuyền Galeon 325 GTO đầu tiên tại châu Á